งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

คู่มือการติดตั้ง (Installation Manual)

Android    🇹🇭 | 🇬🇧 

IOS           🇹🇭 | 🇬🇧 

Windows  🇹🇭 | 🇬🇧 

Download Program Cisco Webex Meeting

คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา
(User Manual for Students)

🇹🇭 | 🇬🇧 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้สอน
(User Manual for Instructors)

🇹🇭