Postgradute Education Division, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และหน่วยบริหารการจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน (หลักสูตรพื้นฐาน) ประจำปี 2565 (Update Diabetes Management and Holistic Care 2022: Basic course) 
 
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom webinar 
 
โดยเป็นหลักสูตรสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร เภสัชกร ผู้ให้ความรู้เบาหวาน และบุคลากรที่สนใจ อัตราค่าลงทะเบียน 2,200 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ หากสมัครและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 
 
ลงทะเบียนผ่าน https://bit.ly/3IckOOy และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
(คุณธาวินี) เบอร์โทรศัพท์ 02 419 9568-9 ต่อ 105 หรือ e-mail: sidmcenter@gmail.com