ผลงานนักศึกษารายวิชา SIID504 Communication and Informatics in Biomedicine (International Program)

ได้ปิดคลาสกันไปแล้วกับรายวิชา SIID504 Communication and Informatics in Biomedicine (International Program) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โดยมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา SIID504 จำนวน 6 คน ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางงานการศึกษาระดับหลังปริญญาจึงได้ปรับการเรียนการสอนจากรูปแบบ On-site มาเป็น Online เกือบทั้งหมดผ่านระบบ SelecX เนื่องรายวิชานี้มีการให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงในการทำสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น Infographic, Short Video งานการศึกษาระดับหลังปริญญาจึงได้มีมาตราการป้องกันในการที่ให้นักศึกษามาเรียนในรูปแบบ On-site

ในรายวิชานี้จะมีการมอบหมายโปรเจคในการทำสื่อมัลติมีเดียก่อนที่จะมีการปิดคลาส นักศึกษาจะต้องสร้างคลิปวิดีโอที่เป็นเชิงการให้ความรู้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งเขียน Abstract ส่งอาจารย์ผู้สอน ซึ่งนักศึกษาก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้เป็นอย่างดี

ผลงานนักศึกษาเผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube

ภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน โดยการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site