ภาควิชากายอุปกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป 8 รายวิชา (หลักสูตรนานาชาติ)