รับสมัครด่วนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน

รับสมัครด่วน‼
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน🎓
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565
 
📆สมัครรอบที่ 1 ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565
 
คุณสมบัติ/เกณฑ์การรับสมัคร:
🔹เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์
🔹ในกรณีที่เป็นการรับทุนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาโท เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
🔹ในกรณีที่เป็นการรับทุนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
🔹มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครทุน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
คุณกานดา กุมพล หรือ คุณสลิลตา ขันติศีลชัย
โทร. 0 2419 6667-70 หรือ email: ddhfroffice@gmail.com
หรือ scan QR Code เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม