งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

United of Kingdom (UK)

Postgraduate Education Division
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
2 Wanglang Road, Siriraj, Bangkok-Noi Bangkok 10700
Fax. +66 2 419 6634 
Tel.
– Office: +66 2 419 6430
– International Residency/Fellowship Training:  +66 2 419 6435
– Dormitory: +66 2 419 6432
– Graduate Studies: +66 2 419 6405-6

Email: sigradstudy@gmail.com

Postgraduate Education Division 
(News for Residency/Fellowship)

Siriraj Graduate Studies
(News for Graduate Studies)