งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE Semester 1/2024

Course Description     

Biomolecules, cell structure and function, genetic materials, regulation of gene expression, structure and mechanism of enzyme, membrane biology, cell communication, cell signaling, energy metabolism, cell proliferation, cell differentiation, cell death, cancer, basic immune response, host-pathogen interaction; basic gene, protein, cellular and immunological methods in biomedical research.

Duration: 18 June – 30 July 2024 

Tuition fee: 3 credit (1,800THB per 1 credit)