หอประชุมราชแพทยาลัย Rajapattayalai Auditorium

Google Map Location: https://goo.gl/maps/T2JWahLBpC85jZTE7