งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

คำชี้แจงสำหรับผู้เรียนและตารางสอน

> Ethical Review Process of Human Research

> Download ข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Proposal)

> ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับแพทย์ประจำบ้านในการทำงานร่วมกับแพทย์แผนไทยประยุกต์

✍ คำชี้แจ้ง

✍ ตารางสอน

✍ ตารางการอบรม

โครงสร้างของหลักสูตร

สรุปการเข้าห้องเรียน

ตารางสอบ

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560