รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก) ประจำปีการฝึกอบรม 2566 (รอบที่ 2)

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก) ประจำปีการฝึกอบรม 2566 (รอบที่ 2)

👤จำนวน 2 ตำแหน่ง

ℹ️หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณสุรางคณา พรแจ่มใส เบอร์โทร 02 4140779 หรือ Email: sipv.edu@gmail.com

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566

📅 เปิดรับสมัคร วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565

📅 วันสัมภาษณ์ วันที่13-14 ธันวาคม 2565

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (รอบพิเศษ)

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (รอบพิเศษ)
(เดินทางระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดในหลักสูตรของแพทยสภา และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้มีสัญชาติไทยที่กำลังฝึกอบรมที่คณะในระหว่างที่สมัครขอรับทุน
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระหว่างการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยได้รับการรับรองจากหัวหน้าภาควิชา
3. ต้องมีรายชื่อเป็นลำดับแรก หรือเป็น Corresponding author ของผลงานที่จะไปนำเสนอ

รับสมัครตั้งแต่: วันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2565

การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
โปรดส่งผ่านภาควิชามาที่ งานการศึกษาระดับหลังปริญญาตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6

อัตราการให้เงินทุน
1. การนำเสนอประเภทบรรยาย(Oral) และประเภทโปสเตอร์ (Poster) ได้รับอนุมัติ ดังนี้
(1) ค่าเดินทาง อันได้แก่
– ค่าเครื่องบินในอัตราที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ ดัง
– รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หมายเลขที่ 1

(2) ค่าที่พัก ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินวันละ 3,000 บาท/คน/วัน โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5 วัน
และให้ผู้รับทุนติดต่อเพื่อเข้าพักร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่นก่อน
(3) ค่าลงทะเบียนการประชุม ในอัตราตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมค่าใช้จ่ายทั้ง 3 รายการแล้ว จะอนุมัติทุนได้ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่ 3
2. การนำเสนอประเภทออนไลน์ได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนการประชุมเท่านั้น ในอัตราไม่เกิน 15,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมที่: งานการศึกษาระดับหลังปริญญา โทร. 02-419-6433

(ปิดรับสมัครแล้ว) โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 31

(ปิดรับสมัครแล้ว)

!! สำหรับแพทย์ฯ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม !!

“โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 31”
(Continuing Medical Education in Current Clinical Practice – 31st)

📅 ระยะเวลาเรียน
ทุก 2 สัปดาห์ตลอดปี (ศุกร์เว้นศุกร์)
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 – วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
เวลา 13:00 – 15:00 น. รวมทั้งสิ้น 48 ชั่วโมง

⚠️ปิดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2565

รับสมัครแพทย์ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

รับสมัครแพทย์ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ (หลักสูตร 2 ปี)

ตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2565

 

ให้แพทย์ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารหลักสูตรของแต่ละอนุสาขาที่ต้องการสมัคร

กรอกใบสมัคร “แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง”

และส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานตามที่แจ้งไว้ในแบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกฯ มายัง

 

งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ ชั้น 15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือส่งใบสมัครทางอีเมล sienteducation@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ชั้น 15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 02-419-8045

รับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

📃 เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

1. ใบสมัครแพทย์เฉพาะทางศิริราช
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
7. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จำนวน 2 ฉบับ

📅 รับสมัครตั้งแต่ : 1 มีนาคม – 22 เมษายน 2565

✉️ การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร สามารถส่งด้วยตัวเอง และทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่ 25 เมษายน 2565

โดยส่งมาที่ :
คุณชลธิชา ชินบดี
งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6
โรงพยาบาลศิริราช เลขที่  2  แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

📝 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร >>  คลิกที่นี่ 

📞 สอบถามเพิ่มเติมตามเวลาราชการได้ที่ คุณชลธิชา ชินบดี โทร. 0 2419 6433

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน (หลักสูตรพื้นฐาน) ประจำปี 2565

ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และหน่วยบริหารการจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน (หลักสูตรพื้นฐาน) ประจำปี 2565 (Update Diabetes Management and Holistic Care 2022: Basic course) 
 
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom webinar 
 
โดยเป็นหลักสูตรสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร เภสัชกร ผู้ให้ความรู้เบาหวาน และบุคลากรที่สนใจ อัตราค่าลงทะเบียน 2,200 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ หากสมัครและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 
 
ลงทะเบียนผ่าน https://bit.ly/3IckOOy และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
(คุณธาวินี) เบอร์โทรศัพท์ 02 419 9568-9 ต่อ 105 หรือ e-mail: sidmcenter@gmail.com