Postgradute Education Division, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565
เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี

☑️ คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2545

2. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน ยกเว้นผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี สามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และผู้ที่เคยรับทุนในระดับปริญญาโท สามารถขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้

📝ผู้สนใจสมัครขอรับทุน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบ Online ได้ที่ https://apply.stipendiumhungaricum.hu/ และ https://stipendiumhungaricum.hu/