งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ผู้บริหารงานการศึกษาระดับหลังปริญญา
Administrative Members Postgraduate Education Division

หน่วยฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
Residency and Fellowship Training Unit

หน่วยบัณฑิตศึกษา
Graduate Studies Unit

หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Development Unit

หน่วยสนับสนุนการศึกษา
Educational Support Unit

พันธกิจพิเศษ
Other missions