โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหารงานการศึกษาระดับหลังปริญญา
Administrative Members Postgraduate Education Division

หน่วยฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
Residency and Fellowship Training Unit

หน่วยบัณฑิตศึกษา
Graduate Studies Unit

หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Development Unit

หน่วยสนับสนุนการศึกษา
Educational Support Unit

พันธกิจพิเศษ
Other missions