Postgradute Education Division, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

(ปิดรับสมัครแล้ว)

!! สำหรับแพทย์ฯ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม !!

“โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 31”
(Continuing Medical Education in Current Clinical Practice – 31st)

📅 ระยะเวลาเรียน
ทุก 2 สัปดาห์ตลอดปี (ศุกร์เว้นศุกร์)
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 – วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
เวลา 13:00 – 15:00 น. รวมทั้งสิ้น 48 ชั่วโมง

⚠️ปิดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2565