เชิญชวนเข้าร่วมงานแนะนำหลักสูตร (CGI Open House 2019) และสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวโทเอก

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 📢

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานแนะนำหลักสูตร (CGI Open House 2019) และสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีชีวภาพ
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีชีวภาพ
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย GPA >=75
 2. ผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกต่อจากระดับปริญญาตรี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย GPA >= 3.50
 3. ผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกต่อจรากระดับปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาด้วย GPA >= 3.50
 4. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาต่อไปนี้
  1. Science: Chemistry, Biotechnology, Genetics, Microbiology, Molecular Biology, Environmental Sciences, Toxicology
  2. Medical Sciences: Medicine, Medical Technology, Nursing, Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
  3. สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cgi.ac.th