งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หลักสูตรวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

(Diploma, Thai Board of Family Medicine)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ดำเนินแผนการฝึกอบรมตามพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช พยาบาลและแผนการฝึก อบรมของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย โดยมีพันธกิจผลิตแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัวให้ สามารถ

  1. 1. ให้บริการด้านเวชศาสตร์ครอบครัวแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพ ให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพและเข้าใจ ระบบสุขภาพในบริบทชุมชนเมือง (Urban Medicine) ชุมชนเมืองย่อย (Suburban Community) รวมถึง ชุมชนชนบท (Rural Community)
  2. 2. มีความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพร่วมกับสหสาขา รักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี ความรู้ความเข้าใจด้านการแพทย์ผสมผสาน (Integrative medicine) ร่วมกับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Disruptive technologies)
  3. 3. สร้างองค์ความรู้ (วิจัยและวิชาการ) ที่ได้มาตรฐาน และสร้างแนวทางในการดูแลผู้ป่วย ครอบครัวและ สังคมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

นอกจากนี้หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตแพทย์เฉพาะทางที่มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม มีความเอื้ออาทร มีทัศนคติ เจตคติที่ดี ใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพตนเองและวิชาชีพอื่น รวมทั้งผู้ป่วย ญาติ และองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลหลักสูตรฉบับเต็ม