งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ดำเนินแผนการฝึกอบรมตามพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยมีพันธกิจ ดังนี้

  1. ฝึกอบรมแพทย์ทางด้านเวชบำบัดวิกฤตให้มี เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง มีความรู้ และทักษะ ทางด้านเวชบำบัดวิกฤตที่สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประเทศ
  2. ฝึกอบรมแพทย์ทางด้านเวชบำบัดวิกฤตให้มีความรู้ในกระบวนการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
  3. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวคิดและพัฒนาทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม สามารถเรียนรู้การบริหาร ระบบคุณภาพ และธรรมาภิบาลเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพเป็นทีมที่มีคุณภาพและมีความสุข และสามารถเป็นผู้นำทีมสุขภาพทางด้านเวชบำบัดวิกฤต

นอกจากนี้  สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีปณิธานที่จะผลิตแพทย์เฉพาะทางที่สามารถให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขและค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนทุกระดั

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลหลักสูตรฉบับเต็ม