งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สำหรับบัณฑิตศึกษา

🏢 การดำเนินการภายในคณะฯ

🏫 บัณฑิตวิทยาลัย

เว็บไซต์การจัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ขั้นตอนการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร

การแต่งตั้ง คกก.พัฒนา/ปรับปรุง/บริหารหลักสูตร
ความคืบหน้าการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร

บัณฑิตวิทยาลัย

🖊 การจัดทำหลักสูตร (เฉพาะ Intranet เท่านั้น)

🖊 คู่มือการกรอก CHECO (เฉพาะ Intranet เท่านั้น)

สำหรับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง

📁 ดาวน์โหลดเอกสาร

💰 ทุนเฉลิมพระเกียรติส่วนที่ 2

1️⃣ One Stop Service

การเยี่ยมประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ WFME 

📂 ดาวน์โหลดเอกสาร

👥 การเยี่ยมประกันคุณภาพ