ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

The Short Presentation Round Result of the Graduate Research Forum 2023
Congratulations! We are glad to announce the selected candidates for the Oral Presentation Round of ...
Read More

ทุน ” Women in STEM” เพื่อเดินทางไปศึกษาและทำวิจัยหลังปริญญาเอก ( Fellowships Program)
สมัครทุน ” Women in STEM” เพื่อเดินทางไปศึกษาและทำวิจัยหลังปริญญาเอก ( Fellowships Program) ณ ...
Read More

การขอรับทุนวิจัย MIF Research Fellowship Program 2024
การขอรับทุนวิจัย MIF Research Fellowship Program 2024 ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แจ้งว่ามูล ...
Read More

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนิสิต #นักศึกษา #ระดับปริญญาตรี และ #ระดับบัณ ...
Read More