งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ทุนการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนบัณฑิตศึกษาจึงได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโท และเอก ด้วยงบประมาณสูงถึงปีละประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนจากแหล่งทุนอื่นๆ จะทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในขณะทำงานวิจัย ได้รับการสนับสนุน เพื่อให้สามารถทุ่มเทกำลังกายกำลังใจให้กับงานวิจัยและการศึกษาอย่างเต็มที่

แหล่งค้นคว้า

ในปัจจุบัน หอสมุดศิริราช เป็นห้องสมุดทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง ของประเทศ และเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่มีทรัพยากรสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และแพทยศาสตร์ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้งให้บริการแก่ผู้ใช้ ทั้งในและนอกคณะฯ ทั้งที่เป็นบุคคลและสถาบัน เปิดบริการทุกวันรวมทั้งวันเสาร์และอาทิตย์ วันราชการนั้นเปิดถึง 20.00 น. ด้วยทรัพยากรจำนวนมากที่ห้องสมุดได้สั่งสม
และบริการของหอสมุดศิริราชที่มีขอบเขตกว้างขวาง จึงสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี เช่น ด้านบริการสารสนเทศ ห้องสมุดมี digital library ซึ่งมี e-Journal และ e-Textbook

สำหรับใช้ในการสืบค้นข้อมูลจำนวนมาก โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลจากที่ใดก็ได้ทาง http://www.medlib.si.mahidol.ac.th ของห้องสมุด และยังมีบริการอื่นๆ ได้แก่ บริการถ่ายเอกสาร บริการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN หรือ International Standard Book Number) บริการโสตทัศนวัสดุทางการศึกษา บริการสอนการใช้ห้องสมุด /สอนการสืบค้นสารสนเทศทางการแพทย์ และอื่นๆ อีกมากมาย นักศึกษาสามารถดูข้อมูลบริการต่างๆ ระเบียบการใช้ และรายละเอียดอื่นๆ ได้ทางเว็บไซต์ของห้องสมุด (http://www.medlib.si.mahidol.ac.th/)เช่นกัน เมื่อเป็นสมาชิก Internet ของสำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาสามารถใช้ Internet โดยไม่จำกัดจำนวนชั่วโมงการใช้งาน และคณะฯ ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการในส่วนกลาง เช่นที่หอสมุดศิริราช ศูนย์คอมพิวเตอร์ศิริราชและตามภาควิชาต่างๆ

การดูแลสุขภาพ

นักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะได้รับการดูแลปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอย่างครอบคลุม ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เนื่องจากคณะฯ มีโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งมีศักยภาพโดดเด่น เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เป็นหน่วยงานของตนเอง นักศึกษาจะได้รับการอำนวยความสะดวกโดยมีหน่วยบริการสุขภาพให้บริการที่ตึกผู้ป่วยนอกทุกวันทำการ ในกรณีที่ต้องการปรึกษาด้านสุขภาพจิตหรือความเครียด นักศึกษาก็สามารถเข้ารับบริการจากนักจิตวิทยาคลินิกได้ที่คลินิกคลายเครียด หรือถ้าต้องการรักษากับจิตแพทย์ก็สามารถติดต่อได้ที่คลินิกจิตเวชศาสตร์เช่นกัน

นันทนาการ

การที่คณะฯ มีบุคลากรจำนวนมากจึงเปิดโอกาสให้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มชมรมต่างๆ สำหรับผู้ที่มีความสนใจเหมือนๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา อาจารย์ แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรอื่นๆ จึงอาจกล่าวได้ว่า ศิริราชเป็นสังคมทางด้านการศึกษาที่มีสีสันและความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่ง ที่นักศึกษาสามารถจะเรียนรู้จากการใช้ชีวิตเพิ่มจากการเรียนตามหลักสูตร ชาวศิริราช และศิษย์เก่าศิริราชทุกคน ถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจยิ่ง ที่ได้ผ่านเข้ามาในรั้วสถาบันแห่งนี้ และอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆ เหล่านี้ให้กับคนรุ่นใหม่ ที่กำลังจะเดินตามเข้ามาเป็นสมาชิกของศิริราชด้วยความยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่