รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก จำนวน 2 ตำแหน่ง

ข่าวแพทย์

✍️ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก จำนวน 2 ตำแหน่ง

📄 ศึกษารายละเอียดหลักสูตร และใบสมัคร ได้ตาม Link นี้
https://drive.google.com/drive/folders/1Swp7tEig5MiyXxPyel2FfAZ2KDpBmn-6?usp=sharing