ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท 1 รอบที่ 3

ข่าวโทเอก
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท 1 รอบที่ 3
*** กำหนดการทำสัญญารับทุนและการส่งใบเสร็จต่างๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง***
Shortlisted candidates for Siriraj Graduate Scholarship for academic year 2023 Type I (3rd round) https://drive.google.com/file/d/1wxIoohB2DivYF-p1DOx9qaaRGRow17id/view?usp=drive_link
*** Scholarship contract date/payment submission will be announced soon ***