ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2567

ข่าวแพทย์

เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  1. ใบสมัครแพทย์เฉพาะทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  4. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  6. สำเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
  7. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จำนวน 2 ฉบับ

รับสมัครตั้งแต่ : 1 กันยายน 2566 – 6 ตุลาคม 2566

สอบสัมภาษณ์ : ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2566

การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครสามารถส่งด้วยตัวเอง และทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่  6 ตุลาคม 2566

โดยส่งมาที่ : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6

โรงพยาบาลศิริราช เลขที่  2  แขวงศิริราช

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ10700

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร คลิ๊กที่นี้

สอบถามเพิ่มเติมตามเวลาราชการได้ที่ คุณชลธิชา ชินบดี โทร. 0 2419 6433