ทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย จากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

ข่าวโทเอก

ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย (ประจำปี 2564)

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20211028190406.pdf และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 –  วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565