งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

โครงการ
International Admission School Fall 2020 at Korea University

ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Korea University ในโครงการนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในเดือนสิงหาคม 2563

ผู้สนใจศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักสูตร ค่าใช้จ่ายและสาขาที่ต้องการศึกษา พร้อมทั้งสมัครผ่านระบบออนไลน์โดยตรง ได้ที่ http://graduate2.korea.ac.kr/ ภายในวันที่ 9 – 20 มีนาคม 2563 และสามารถอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีสิทธิ์สมัครเพื่อขอรับทุน Korean Government Scholarship Program หรือ ทุน Global Korea Scholarship (GKS) จากสถานฑูตเกาหลีประจำประเทศไทย ได้ที่ http://www.studyinkorea.go.kr