งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และหน่วยบริหารการจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2564 (Update Diabetes Management and Holistic Care 2021) หัวข้อการประชุม “Challenging in Diabetes Management 2021”

ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2564 โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Siriraj LIVE) 

โดยเป็นหลักสูตรสำหรับอายุรแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร เภสัชกร ผู้ให้ความรู้เบาหวาน และบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน 

อัตราค่าลงทะเบียน 2,200 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 

ลงทะเบียนผ่าน http://www1.si.mahidol.ac.th/division/conference/conference/sm_index.php?sm_id=978&menu=7&lang=TH&from=1
(รับจำนวนจำกัด) และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

ทั้งนี้ หากสมัครและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

(คุณธาวินี) เบอร์โทรศัพท์. 02 419 9568-9 ต่อ 105 หรือ e-mail: sidmcenter@gmail.com