งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

🌻โครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข หรือคอร์สเจริญสติศิริราช (Siriraj Mindfulness Meditation Course) ครั้งที่ 39
🌟ระหว่างวันที่ 18-24 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและ #ปฏิบัติธรรมศิริราช อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่มีความสุขให้แก่บุคลากรของคณะฯ โดยการฝึกฝนจิตให้มีสติและมั่นคงในกุศลธรรม สามารถควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ของตนเองได้ทั้งนี้บุคลากรที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว เข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา นั้น
🥳ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้โดยการสแกน QR CODE ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานคุณธรรมและจริยธรรม อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 โทร. 02-419-9435