เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภท 1 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภท 1 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567
สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปีการศึกษา 2567
ดูรายละเอียดและสมัครทุนได้ที่
เปิดสมัครตั้งแต่ 1 – 31 พฤษภาคม 2567
ทุนประเภทที่ 1
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส 67)
★ ค่าลงทะเบียน (ตามอัตราที่จ่ายจริง ไม่เกินภาคการศึกษาละ 30,000 บาท)
★ เงินทุนรายเดือน
– ปริญญาโท 10,000 บาท
– ปริญญาเอก 15,000 บาท
——————————
Siriraj Graduate Scholarship 2024 (Type I) 1st Round
for the 1st year students in the academic year 2024 (Student ID 67)
More Information and Apply via
1 – 31 May 2024
Type 1
★Tuition Fee (No exceed than 30,000 Baht per Semester)
★Stipend
– Master Degree 10,000 Baht
– Doctoral Degree 15,000 Baht