งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 “Graduate School Conference 2023”
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

เปิดลงทะเบียน ส่งบทความ และชำระเงินเข้าร่วม นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 รูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 (ก่อนเวลา 15.00 น.) ชำระเงินค่าลงทะเบียน Early bird 1-30 พฤศจิกายน 2565 (ก่อนเวลา 15.00 น.) และค่าลงทะเบียนอัตราปกติ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 (ก่อนเวลา 15.00 น.)

เล่ม Proceeding online อยู่ในฐานข้อมูล Google Scholar และจะเผยแพร่ในวันจัดงานหรือไม่เกิน 2 สัปดาห์ **หากเผยแพร่แล้วไม่สามารถแก้ไขบทความในทุกกรณี**

หัวข้อการเสนอผลงาน
1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา
3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ

ท่านที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.conference.grad.ssru.ac.th/