งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรกลาง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566
โดยหลักสูตรมีแผนการศึกษา 2 แบบ คือ
1. แบบ 1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
– แบบ 1.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท แล้วเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก และต้องเข้าร่วมโครงการ Joint Degree Program ร่วมกับมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (University of Glasgow)
2. แบบ 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
– แบบ 2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
– แบบ 2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สมัครเข้าศึกษาได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/admission-thai/…
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.grad.mahidol.ac.th/…/prospective…/view.php…
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: sibiomedsci@mahidol.edu / โทรศัพท์ 024196433