งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

📢ศูนย์เบาหวานศิริราช เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Certified Diabetes Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj Hospital) รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564

 

🤝🏻โดยเป็นหลักสูตรร่วมสอนระหว่างสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเบาหวานภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อมุ่งหวังผลิตบุคลากรผู้ให้ความรู้เบาหวาน (Certified Diabetes Educator) ที่มีความรู้และทักษะในการสอนและช่วยเหลือดูแลผู้เป็นเบาหวานแบบองค์รวม (Holistic Care)

 

หลักสูตรระยะเวลา 1 ปี (เรียนเฉพาะวันพฤหัสบดีและศุกร์) เรียนภาคทฤษฎีและภาคการศึกษาที่ 2 โดยรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์และในชั้นเรียนที่โรงพยาบาลศิริราชและที่หน่วยงานต้นสังกัด

——————————————–
📝ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 (โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา)

ดาวน์โหลดใบสมัคร:👉🏻https://bit.ly/3dXB7Cm

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช โทร. 02-419 9568-9 ต่อ 105 (คุณธาวินี)