งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

📢 การนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ 2562 📢

ผู้มีสิทธิ์เสนอเพื่อขอรับรางวัล

      1. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 และผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
      2. ในการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ผู้มีสิทธิ์เสนอต้องแสดงความยินยอมและได้รับความเห็นชอบในการเสนอเพื่อขอรับรางวัลจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
      3. ผลงานที่ของรับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่นจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่ขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

✍ นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  ดาวน์โหลดใบสมัคร

📃 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม