งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ.2566 หรือ Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2023ภายใต้ theme: Information Innovation Integration ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แบบข้ามศาสตร์ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัยทั้งแก่บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข 

ขอเชิญชวนภาควิชา/โรงเรียน/ศูนย์/สถาน ส่งหัวข้อสำหรับการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อและความหมายของหัวข้อ (Tentative Topics)

1. Hot Topic เป็นหัวข้อที่ กำลังเป็นที่สนใจ มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.Transdisciplinary เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ทั่วไปที่ต้องการทบทวนความรู้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาควิชากับภาควิชา หรือ ภาควิชากับองค์กรภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. PI-Shaped เป็นหัวข้อการแพทย์ข้ามศาสตร์ มีการบูรณาการร่วมกันกับศาสตร์ในสาขาอื่นๆ เช่น วิศวกรรม การบริหารจัดการ การเงิน กฎหมาย และอื่นๆ หรือระหว่างสหสาขาวิชาชีพในด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาควิชากับคณะอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. HCP หรือ Healthcare Professional เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการนำความรู้ในการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมซึ่งประกอบไปด้วยหลายสาขาวิชาชีพ เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาควิชากับสาขาวิชาชีพอื่น เช่น พยาบาล กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร เป็นต้น

ข้อกำหนด

1. ภาควิชา/โรงเรียน/ศูนย์/สถาน สามารถส่งได้ 2-3 หัวข้อ และเลือกใส่ tentative topic ตามความหมายของหัวข้อตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้  https://forms.office.com/r/9t2cWfCcJc

2. ภาควิชา/โรงเรียน/ศูนย์/สถาน สามารถเลือกได้ว่าต้องการจัดรูปแบบบรรยาย (Lecture) หรือฝึกปฏิบัติ (Workshop) สำหรับห้อง 3A01 (ในกรณีที่เป็น workshop อาจมีการคิดค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม)

3. ครบกำหนดส่งวันที่ 10 มกราคม 2566

4. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกหัวข้อลงตารางการประชุม

5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด อาจมีหัวข้อที่ไม่ได้รับการคัดเลือก หรือ หัวข้ออาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

หมายเหตุ หากท่านมีแผนการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ ขอความกรุณาติดต่อประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดได้ที่งานวิชาการ คุณพิริยา โทร 92678 หรือ คุณธีรภัทร โทร  92673