งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

การให้รางวัลสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา

  1. GPA ไม่ต่ำกว่า 4.00
  2. สำเร็จการศึกษาภายในกำหนดระยะเวลาของหลักสูตร
  3. เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 และจะต้องสำเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน 2562
  4. มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ดังนี้
   • ระดับปริญญาโท: นักศึกษาต้องตีพิมพืผลงานจากวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูลสากล ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
   • ระดับปริญญาเอก: นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูลสากล ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

รางวัลที่ได้รับ

ได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งมีชื่อบันทึกไว้ใน “DEAN’S LIST” และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

ระยะเวลาสมัครขอรับรางวัล: ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2562

✍ นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครขอรับรางวัลได้ที่นี่ คลิกเพื่อดูรายละเอียด