งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ขอแสดงความยินดีกับ
👏🎉 นางสาวอชิณญาณ์ เผือกรอด และ ศ.ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย 🎉👏

นักศึกษาระดับปริญญาเอกและอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาการแพทย์ (นานาชาติ)

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิคร่วมกับเทคนิคพีซีอาร์สำหรับการตรวจหาและแยกชนิดของโรคฟิลาริเอซิส

ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์นวัตกรรมระดับดีมาก 
จากโครงการวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562