ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทที่ 1 รอบที่ 5 และประเภทที่ 2 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ประเภทที่ 1 รอบที่ 5 และประเภทที่ 2 รอบที่ 2 และกำหนดการทำสัญญารับทุนและการส่งใบเสร็จต่าง ๆ
Shortlisted Candidates and Schedule for 2023 Siriraj Graduate Scholarship (Type 1, 5th Round, and Type 2, 2ืก Round).

ดูรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/view/sirirajgradscholarship/list-of-grantees