งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

📢 ประชาสัมพันธ์ 📢

“ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
(Japanese Government MEXT)” 

 

📃 แก่ผู้ที่สนใจจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
ณ Juntendo University ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนตุลาคม 2562 

 

✍ โดยขอให้เสนอรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไปยัง Juntendo University 
โดยตรงทางอีเมล juic@juntendo.ac.jp

 

📞 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน คุณสมบัติผู้รับทุน และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์