งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

📢 ประกาศ 📢

ทุนการศึกษาจาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
สำหรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2561

🖊 คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

 1. เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ลงทะเบียนเข้าศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 2. มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติผิดวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษาพ.ศ.2518
 3. เป็นสมาชิกประเภทใดประเภทหนึ่งของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. เป็นผู้ทำกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้
  • ปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบิรหารองค์การนักศึกษาบัณฑิต คณะกรรมการชมรมต่าง ๆ ในบัณฑิตวิทยาลัยหรือกรรมการสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เป็นผู้ร่วมกิจกรรมขององค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ชมรมฯ หรือสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและมีผลงานดีเด่น เป็นผู้เสียสละต่อสังคม หรือเป็นผู้นำชื่อเสียงเกียรติคุณมาสู่มหาวิทยาลัย
 5. ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00  

🖊 การสมัครขอรับทุน
ผู้ประสงค์ขอรับทุน จะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

 1. ใบสมัครทุนศิษย์เก่าเพื่อนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม 1 ชุด
 2. รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1  นิ้ว จำนวน 1 รูป
 3. สำเนา Transcript ระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จำนวน 1 ชุด
 4. หนังสือรับรอบจากอาจารย์จำนวน 1 ฉบับ
 5. รูปภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมระบุ วันเดือนปี ชื่อกิจกรรม และผู้จัดกิจกรรม

ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ณ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร. 0-2800-2447, 0-2441-5146 หรือ 0-2441-4125 ต่อ 117 โทรสาร 0-2800-2447

📞 ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์โทรข้างต้น 📞

❗ รับสมัครตั้งแตวันนี้ – 31 มกราคม 2562 (ในเวลาราชการ) ❗