งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th ในระหว่างวันที่ 1 – 21 มิถุนายน 2562 โดยผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเลือกการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ดังนี้

    1. ประสงค์เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
    2. ไม่ประสงค์เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (โดยสามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญบัตรได้ที่งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นไป)