งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

👏🎉 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐ พิพัฒน์ปัญญานุกูล 👏🎉

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา นานาชาติ
ได้รับรางวัล
the best poster presentation award (Molecular research)
จาก the 41st Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand Meeting ประจำปี 2562