งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

🏆Best Poster Presentation🏆

The 24th Thai Neuroscience Society Conference 2021 (TNS 24)
“Transdisciplinary Neuroscience Research and Innovation”
January 29, 2021

Associate Professor Naiphinich Kotchabhakdi’s Award
🥇น.ส. พรยุพา สงวนวงษ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
(อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. พ.ท.หญิง ดร. สุพิน ชมภูพงษ์)

Professor Roongtam Ladpli’s Award
🥇นาย ณัฐพล โรจน์เพ็ญเพียร ภาควิชาสรีรวิทยาการแพทย์
(อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร. นพ. นราวุฒิ ภาคาพรต)