งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

👏🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและวิทยานิพนธ์ดี 👏🎉

นายกิตติรัฐ กลับอำไพ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: การผลิตแอนติบอดีจิ๋วซึ่งโมเลกุลถูกสังเคราะห์ให้เหมือนกับโมเลกุลแอนติบอดีของมนุษย์และแอนติบอดีสายเดี่ยวของมนุษย์ที่สามารถลบล้างหน้าที่ของโปรตีนเอนเอส 4 บี และเอนเอส 5 เอ ของไวรัสตับอับเสบซี
 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.เกียรติคุณ ดร. วันเพ็ญ ชัยคำภา

🏆 ได้รับรางวัล “วิทยานิพนธ์ดี (Outstanding Thesis Award)”

นางสาวฤชุอร ยกชม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาภูมิคุ้ม (หลักสูตรนานาชาติ)

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: อิมมูโนเซ็นเซอร์ชนิดรู้ผลเร็วสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยใช้โปรตีน p16INK4A และ HPV-L1 (16/18) และผลการทดสอบเบื้องต้นทางคลีนิค
 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.ดร.พญ. ธารารัชต์ ธารากุล

🏆 ได้รับ “รางวัลวิทยานิพนธ์ดี (Outstanding Thesis Award)”

  นายรุ่งฤทธิ์ กลิ่นจำปา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการแพทย์

  • หัวข้อวิทยานิพนธ์: การแสดงออกของจีนของนิวโรเปปไทด์วาย ตัวรับของนิวโรเปปไทด์วาย และเลปตินในรกและระดับของนิวโรเปปไทด์วาย และเลปตินในเลือดของหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชัก
  • อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. ฉันทชา สิทธิจรูญ

  🏆 ได้รับ “รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น (Distinguished Thesis Award)”