งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล จาก สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

🏆 รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก

1. ดร.พิพัฒน์ ผิวงาม
หัวข้อ : “การศึกษาเปรียบเทียบภาวะพาหะของแบคทีเรียดื้อยาหลายขนานในทางเดินอาหารของประชากรทั่วไป และกลุ่มผู้ป่วย” (Comparative Study of Intestinal Carriage of Mutidrug – Resistant Bacteria between Healthy Population and Patients)
สาเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

👏👏👏👏👏