งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ทปอ. ได้เปิดหลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรในสถาบันสมาชิกเครือข่าย ทปอ. และนอกเครือข่าย ทปอ. เพิ่มเติมในปี 2564 จำนวน 3 หลักสูตร 6 รุ่น ดังนี้
1. หลักสูตร OBE สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์
2. หลักสูตร OBE สำหรับผู้มีประสบการณ์
3. หลักสูตร Gap Analysis version 4 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์
4. หลักสูตร Gap Analysis version 4 สำหรับผู้มีประสบการณ์
5. หลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 จำนวน 2 รุ่น (เฉพาะบุคลากรในสถาบันเครือข่าย ทปอ. เท่านั้น)

✍️ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้วที่ www.cupt-training.com
**First come, first serve โดยดูการชำระเงินค่าอบรม ระบบจะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครจ่ายเงินครบจำนวนแล้ว**