งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

กองวิเทศสัมพันธเปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์
(Junior International Coordinator)

สามารถพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษา หากมีผู้สมัครมากกว่า 1 คน โปรดเรียงลำดับรายชื่อนักศึกษาตามคุณสมบัติที่เหมาะสม และส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนพร สุนเลี้ยง โทร.02-849-6236