งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

!! สำหรับแพทย์ฯ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม !!

“โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 30”
((Continuing Medical Education in Current Clinical Practice – 30th)

ระยะเวลาเรียน

ทุก 2 สัปดาห์ตลอดปี (ศุกร์เว้นศุกร์)
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 - วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.00 - 15.00 น. รวมทั้งสิ้น 48 ชั่วโมง

ปิดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2564