งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

การประชุมวิชาการ 104 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช
ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์  2564  ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ในการประชุมวิชาการนี้ อายุรแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทุกสาขาวิชา และนิสิต-นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การจะได้เพิ่มพูนความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันสมัย และคุ้มค่า ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

💸 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนดังนี้

        1.อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (แบบ onsite)

        2.อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (แบบผ่านระบบ online)

        3.ค่าลงทะเบียน สำหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาลศิริราช ที่มี SAP ลงทะเบียนฟรี โดยรับฟังผ่านระบบ online เท่านั้น  (SIPH ถือเป็นบุคคลากรภายนอกศิริราช)

สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.sirirajconference.com โดยรับสมัครเข้ารับการอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและผู้เข้าอบรมสามารถอบรมได้โดยไมถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา