งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

พ.ศ. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

  1. เป็นแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดในหลักสูตรของแพทยสภา และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้มีสัญชาติไทยที่กำลังฝึกอบรมที่คณะในระหว่างที่สมัครขอรับทุน
  2. เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระหว่างการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยได้รับการรับรองจากหัวหน้าภาควิชา
  3. ต้องมีรายชื่อเป็นลำดับแรก หรือเป็น Corresponding author ของผลงานที่จะไปนำเสนอ

กำหนดการยื่นใบสมัคร

รอบที่ 1

หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สี่ของเดือนกันยายน

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนในช่วงต้นเดือนตุลาคม

เดินทางระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม

รอบที่ 2

หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สี่ของเดือนธันวาคม

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนในช่วงต้นเดือนมกราคม

เดินทางระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน

รอบที่ 3

หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมีนาคม

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนในช่วงต้นเดือนเมษายน

เดินทางระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม

รอบที่ 4

หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมิถุนายน

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

เดินทางระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม

 

อัตราการให้เงินทุน

  1. ค่าลงทะเบียนการประชุม ให้เบิกจ่ายตามจริง ในอัตราไม่เกิน 30,000 บาท
  2. ค่าเดินทาง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ให้เบิกจ่ายตามจริง ในอัตราไม่เกินที่คณะฯ กำหนด
  3. ค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามจริง ในอัตราไม่เกิน 3,000 บาท/วัน/คน โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5 วัน และผู้ได้รับทุนต้องติดต่อขอเข้าพักร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่นก่อน

          ทั้งนี้เมื่อรวมค่าใช้จ่ายทั้ง 3 รายการแล้ว จะอนุมัติทุนได้ไม่เกินอัตราที่คณะฯ กำหนด

ดาวน์โหลด

          – ประกาศทุนแพทย์เฉพาะทางฯ พ.ศ. 2562

          – ใบสมัครทุนฯ

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณชลธิชา ชินบดี งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 โทร.02-419-6433