งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (รอบพิเศษ)
(เดินทางระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดในหลักสูตรของแพทยสภา และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้มีสัญชาติไทยที่กำลังฝึกอบรมที่คณะในระหว่างที่สมัครขอรับทุน
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระหว่างการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยได้รับการรับรองจากหัวหน้าภาควิชา
3. ต้องมีรายชื่อเป็นลำดับแรก หรือเป็น Corresponding author ของผลงานที่จะไปนำเสนอ

รับสมัครตั้งแต่: วันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2565

การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
โปรดส่งผ่านภาควิชามาที่ งานการศึกษาระดับหลังปริญญาตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6

อัตราการให้เงินทุน
1. การนำเสนอประเภทบรรยาย(Oral) และประเภทโปสเตอร์ (Poster) ได้รับอนุมัติ ดังนี้
(1) ค่าเดินทาง อันได้แก่
– ค่าเครื่องบินในอัตราที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ ดัง
– รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หมายเลขที่ 1

(2) ค่าที่พัก ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินวันละ 3,000 บาท/คน/วัน โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5 วัน
และให้ผู้รับทุนติดต่อเพื่อเข้าพักร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่นก่อน
(3) ค่าลงทะเบียนการประชุม ในอัตราตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมค่าใช้จ่ายทั้ง 3 รายการแล้ว จะอนุมัติทุนได้ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่ 3
2. การนำเสนอประเภทออนไลน์ได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนการประชุมเท่านั้น ในอัตราไม่เกิน 15,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมที่: งานการศึกษาระดับหลังปริญญา โทร. 02-419-6433