งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

รับสมัครแพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับฝึกอบรมแพทย์ต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการฝึกอบรม 2561 โดยกรอกใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 ที่เวปไซด์แพทยสภา http://www.tmc.or.th/tcgme และแนบหลักฐานส่งที่

“สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 5
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปี เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 “

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ต้องส่งภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ทั้งนี้โปรดทำสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ และส่งมาที่

“คุณชลธิชา ชินบดี
งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700”

สอบถามเพิ่มเติมที่คุณชลธิชา ชินบดี โทร. 02-419-6634

ดาวน์โหลด ประกาศการรับสมัครแพทย์ฯ