งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2563

📝 เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  1. ใบสมัครแพทย์เฉพาะทางศิริราช
  2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  4. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  6. สำเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
  7. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จำนวน 2 ฉบับ

📅 รับสมัครตั้งแต่ : 1 กันยายน 2562 – 15 ตุลาคม 2562

📅 สอบสัมภาษณ์ : ประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม 2562

**การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครสามารถส่งด้วยตัวเอง และทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2562

📍 โดยส่งมาที่ :         งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6

                                    โรงพยาบาลศิริราช เลขที่  2  แขวงศิริราช

                                    เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

                                    10700

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

สอบถามเพิ่มเติมตามเวลาราชการได้ที่ คุณชลธิชา ชินบดี โทร. 0 2419 6433